Bài viết phổ biến
Thú vị
Nửa đời trong huyết tương là khoảng 3,5 đến 4,5 giờ ở người bệnh có chức năng thận bình thường, thời gian này dài hơn ở

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: